“O Ciclo do Entroido”

O-ciclo-do-Entroido-de-practica-social-comunitaria

Baixo o título de “O ciclo do Entroido de práctica social comunitaria a obxecto” recolle a modo de actas as conferencias do III congreso de Patrimonio Etnográfico do estudio sobre o Entroido, organizado polo Centro de Cultura Popular “Xaquín Lorenzo Fernández” e editado pola Deputación Provincial de Ourense. Coordinado por X. Antón Fidalgo Santamariña, Xosé Manuel Cid Fernández, Xulio Fernández Senra, Mariló Fernández Senra.

Documento de 108 paxinas que en 4 paxinas recolle a conferencia de titulo “Os Felos de Maceda” de Luís del Campo Prol con fotografías de Xoel Gómez con ISBN 978-84-693-0140-1
Dep. Legal OU 27-2010

Máis información:
RAIGAME
Apdo. 484
Telf/fax: 988 249493
32080 – Ourense
ccpraigamepublicacions@depourense.es
ccpxaquinlorenzo.depourense.es