Asociación

Asociación Felos da Corga da Serra

A Asociación de Felos Da Corga da Serra con CIF nº G32316879 con domicilio a efectos de notificacións en Tioira, 104, 32701 Maceda-Ourense e enderezo electrónico felosdemaceda@hotmail.com

A Asociación constitúese o 9 de outubro de 2003, réxese Lei Orgánica 1/2002, do 22 de marzo reguladora do dereito a asociación e pola demais lexislación existente en materia de Asociación que lle sexa aplicable.